Statut

Statut Przedszkola „Leśne Wzgórze” w Gdyni

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa placówki: Żłobek i Punkt Przedszkolny "Leśne Wzgórze" „Leśne Wzgórze”, zwany w dalszej części Statutu Placówką, mający siedzibę w Gdyni przy ul. Kwidzyńskiej 15.
2. Osoba prowadząca placówkę: Małgorzata Polewiak, zwana w dalszej części Organem Prowadzącym.
3. Podstawa prawna działania Placówki: Placówka działa zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2 CELE I ZADANIA PLACÓWKI

 

1. Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r., Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329, oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na jej podstawie, oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. W sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
2. Celem Placówki jest:

 • opieka nad dziećmi, odpowiednia do ich potrzeb, zapewniająca prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.
 • wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • rozwijanie i kształtowanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci, motywowanie do poszerzania wiedzy.
 • przygotowanie podopiecznych do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN.
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • organizowanie działań innowacyjnych.
 • kultywowanie tradycji oraz umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowej.

 

§ 3 ORGANY PLACÓWKI

 

Organami placówki są:
1. Organ prowadzący: Małgorzata Polewiak

 • nadzorowanie pracy nauczycieli oraz pozostałego personelu Placówki,
 • podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników,
 • odpowiednio zarządza i dysponuje środkami finansowymi,
 • opieka nad wychowankami oraz dbałość o ich harmonijny rozwój,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ustala pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Placówki, w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji rocznej,
 • podeje decyzje w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
 • może proponować wykłady dla Rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych.

 

 

§ 4 ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

Zasady funkcjonowania Placówki
1. Placówka funkcjonuje jedenaście miesięcy w roku, z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej ustalonej i z organem prowadzącym i Radą Rodziców oraz dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej podanej do wiadomości Rodziców z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Placówka pracuje od 7 do 17 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z kadrą pedagogiczną,
4. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na mniejszą liczbę godzin i dni.
5. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb,

6.Rodzic/Opiekun w razie pozostawienia dziecka w Placówce po godzinie 17.00 obowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
7. Możliwa jest indywidualna opieka nad dzieckiem, sprawowana przez personel Placówki, wykonywana poza czasem jego funkcjonowania. Wysokość opłat za w/w usługi ustala Dyrektor.

Kryteria przyjęć dzieci do Placówki
1. Placówka przyjmuje dzieci w wieku: żłobek od 6-go miesiąca do 2-2,5 lat; przedszkole od 2,5 do 5 lat.
2. Liczba dzieci w oddziale może liczyć od 3 do 15.
3. Podstawą zgłoszenia dziecka do Placówki jest Karta Przyjęcia Dziecka do Placówki i wpłata przez Rodzica wpisowego..
4. Dyrektor Placówki zawiera z Rodzicami/ Opiekunami Umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.
5. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, całkowicie sfinansowanych przez Rodziców/Opiekunów.

Prawa i obowiązki dzieci
1. Dzieci mają prawo do:

 • odpowiednio zorganizowanej opieki wychowawczo-dydaktycznej zgodnej z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
 • doświadczania od innych ciepła i życzliwości,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • jeśli jest zmęczone – snu i wypoczynku,
 • pomocy i ochrony w przykrych dla dziecka sytuacjach,
 • różnorodności doświadczeń.

2. W Placówce nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich wobec dziecka, z wyjątkiem przypadków bezpośrednio ratujących życie dziecka.
3. Każde dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Do Placówki uczęszczają tylko zdrowe dzieci.
5. Istnieją sytuacje, w których dziecko może być skreślone z listy przyjętych dzieci:

 • zaleganie przez Rodziców z opłatami za 1 miesiąc,
 • dziecko swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych wychowanków lub wychowawców,
 • następuje brak współpracy pomiędzy opiekunami dydaktycznymi a rodzicami w kwestii dotyczącej procesów edukacyjnych i wychowawczych dziecka,
 • w przypadku, gdy Rodzice zatają informację o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego przeprowadzanie prawidłowego procesu kształcenia w grupie przedszkolnej.

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć
1. Zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu dziecka na terenie Placówki,
2. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,
3. Dyrektor Placówki oraz grono pedagogiczne dokładają wszelkich starań, aby zapewnić każdemu dziecku prawidłowe i odpowiednie warunki do nauki, zabawy i wszechstronnego rozwoju.

Warunki przyprowadzania dzieci do Placówki i odbieranie ich
1. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i zabierania dziecka z Placówki (o wyznaczonej porze),
2. Dziecko może odebrać bądź przyprowadzić osoba wyznaczona przez Rodziców. Osoba ta musi posiadać odpowiednie upoważnienie od Rodziców / Opiekunów.
3. Dziecko przyprowadzane do Placówki przekazywane jest tylko osobie dorosłej (nauczycielowi, bądź obsłudze),
4. W chwili, gdy Rodzic / Opiekun odbiera dziecko z Placówki, przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

Warunki organizowania zajęć dodatkowych
1. W Placówce mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, całkowicie opłacane przez Rodziców / Opiekunów.
2. Propozycje dodatkowych zajęć można zgłaszać nauczycielowi bądź Dyrektorowi Placówki.

Terminy przerw w pracy
1. Placówka funkcjonuje przez 11 miesięcy.
2. Termin przerwy wakacyjnej ustalany jest przez Dyrektora Placówki, kadrę pedagogiczną w porozumieniu z Rodzicami.
3. Placówka pracuje w godzinach od 7 do 17 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia
1. Współdziałanie z Rodzicami w sprawie wychowania i nauczania z uwzględnieniem prawa Rodziców do znajomości treści programowych realizowanych w Placówce.
2. Prowadzenie konsultacji i porad dla Rodziców w zakresie pracy z dziećmi, w tym organizowanie zebrań, indywidualnych konsultacji, prelekcji, pogadanek, zajęć otwartych.
3. Zamieszczanie bieżących informacji na tablicy ogłoszeń.
4. Organizowanie wystawek twórczości plastycznej dzieci.
5. Zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej.
6. Realizowanie programu, w tym m.in.:

 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie sprawności ruchowej,
 • budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, świadomości moralnej, oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
 • wspieranie dziecka w nabywaniu kompetencji językowych i umiejętności matematycznych,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka: współpraca z psychologiem, terapeutą, logopedą etc.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Rodzice / Opiekunowie mają prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym wyprzedzeniem, bez podania przyczyn.
2. Placówka ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego Placówkę.
4. Statut wchodzi w życie 01. 09. 2008r.

 

Statut Żłobka „Leśne Wzgórze” w Gdyni

Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


 1. Żłobek „Leśne Wzgórze”, zwany dalej „Żłobkiem” jest placówką prywatną.

2. Siedziba Żłobka znajduje się w Gdyni przy ulicy Kwidzyńskiej 15 i jest miejscem prowadzenia Żłobka.

3. Organem prowadzącym Żłobek jest właściciel – dyrektor Małgorzata Polewiak.

4. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje prezydent Miasta Gdyni.

§ 2


1. Żłobek działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w tym w szczególności na podstawie:1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235; ze zm.; dalej jako: „Ustawa”).

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367; ze zm).

3. Niniejszego statutu.

4. Innych przepisów prawa.

Rozdział II
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

 
§ 1


 1.Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki, nad dziećmi w wieku od ukończonego  8 miesiąca do 3 lat, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

§ 2  Zadaniem Żłobka jest:

 
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, odpowiedniej do potrzeb dziecka i możliwości Żłobka.

3. Zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

4. Zagwarantowanie dziecku właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki pielęgnacyjnej.

5. Zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zapewnienie opieki przez  personel Żłobka o wymaganych Ustawą kwalifikacjach.

6. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Żłobku, w tym także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza nim.

Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:

1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku.

2. Prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu.

4. Współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.

5. Współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.Rozdział III
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI
Rekrutacja oraz odstąpienie od umowy


§ 1


1.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka  jest:

 

 • wypełnienie i złożenie u Dyrektora Żłobka Karty Zgłoszeniowej dziecka, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • zawarcie Umowy cywilno –prawnej (zwanej dalej: „Umową”) z Dyrektorem placówki–zawarcie Umowy jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Żłobka. Umowa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • zapoznanie się z niniejszym Statutem, Regulaminem Organizacyjnym Żłobka, oraz przestrzeganie ich postanowień,
 • wpłacenie opłaty organizacyjnej/wpisowego,
 • dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań,  by mogło uczęszczać do Żłobka. 

 

§ 2


1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z Dyrektorem.

2. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok. 

3. Rodzic/Opiekun otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu jego dziecka do Żłobka po zaksięgowaniu opłaty organizacyjnej/wpisowego.

4. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku. Po przekroczeniu maksymalnej liczby dzieci na liście głównej, dziecko może być wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy z listy głównej zrezygnuje jakieś dziecko, wybierane jest pierwsze dziecko z listy rezerwowej.

5. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim, z zachowaniem wymagań określonych Ustawą i przepisami wykonawczymi do Ustawy.Umowa pomiędzy Rodzicami/ Opiekunami dziecka, a Dyrektorem Żłobka  zwierana jest na okres jednego roku szkolnego. 


§ 3

 
Żłobek zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy w terminie natychmiastowym, po zaistnieniu następujących okoliczności:

1. 10-dniowego opóźnienia w uiszczeniu opłaty za świadczone usługi za dany miesiąc, tj. 15 dnia miesiąca (dziecko nie zostanie przyjęte do placówki Żłobka).

2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.

3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicami/Opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

4. W przypadku nie uczęszczania dziecka do Żłobka przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.Rozdział IV
ZASADY ODPŁATNOŚCI I WYŻYWIENIA


§ 1

 
1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.

2. Wysokość opłaty za pobyt oraz za wyżywienie jest dostępna w cenniku usług dostępnym w Biurze Dyrektora oraz na stronie internetowej placówki. Opłata organizacyjna /wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacana gotówką w biurze podczas składania karty zgłoszeniowej.

3. Opłata organizacyjna/wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w Żłobku, obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zakup materiałów edukacyjnych.

4. Niezależnie od przyczyn wygaśnięcia umowy opłata organizacyjna/wpisowe nie podlega zwrotowi. 

5. Na życzenie Rodziców/Opiekunów Żłobek może zapewnić wyżywienie dla dzieci w formie cateringu, które nie jest wliczone w opłatę za pobyt. Rodzice/Opiekunowie mogą również zdecydować się na dostarczanie do Żłobka wyżywienia dla dziecka we własnym zakresie. 

6. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku pobierana jest z góry do 5. każdego miesiąca według aktualnego cennika. Nieobecność  dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.

7. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku pobierana jest z dołu do 5 każdego następnego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez liczbę dni obecności dziecka w Żłobku.

8. W razie planowej nieobecności dziecka w Żłobku Rodzic/Opiekun jest zobowiązany powiadomić Żłobek dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku, Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z cateringu).

9. O zmianie wysokości opłat Rodzice/Opiekunowie będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.10. Zmiana wysokości opłat  będzie wprowadzana pisemnym Aneksem do Umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę (lub nie udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w Aneksu, Umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.


Rozdział V
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA


1. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez Dyrektora placówki.

2. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.003. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi ok 10-15 min.2. Czas pracy Żłobka ustala Dyrektor Żłobka.

3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

4. Codzienną organizację pracy Żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, wyjścia, uroczystości).Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zmiany Statutu Żłobka nadaje się w trybie właściwym do jego nadania.

2. Statut wchodzi w życie z dniem 04.04.2014r.
Mapa
stopka
Informacje

stopka

© Copyright 2011 Leśne Wzgórze
Wszystkie grafiki, zdjęcia i teksty podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.

Leśne Wzgórze
ul. Kwidzyńska 15
81-306 Gdynia
tel.: 58 690 70 12

Projekt i wykonanie - Virtual Services
Test zgodności W3C: HTML
Powered by: Virtual Services

Leśne wzgórze O nas kadra przedszkole żłobek statut Informacje cennik zapisy adaptacja jadłospis plan dnia nowiny kalendarz ogłoszenia zajęcia programowe zajęcia dodatkowe Galeria przedszkole ogród wydarzenia wycieczki zajęcia Kontakt